MenuO kancelariiZespół KancelariiOfertaZadaj pytanieHonorariumKontakt

Zespół kancelarii

Zdjęcie

Adwokat dr hab. Jadwiga Pazdan, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację sądową oraz adwokacką, a od 1987r. prowadzi praktykę adwokacką. Specjalizuje się w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego. Odbyła dłuższe staże naukowe w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu oraz w Alberts-Ludwigs-Universität we Freiburgu. Posługuje się językiem niemieckim, francuskim oraz angielskim. Pełni funkcję arbitra i jest wpisana na listę arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego prze KPP Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Orzekała w kliku sprawach arbitrażowych, występowała też jako mediator. Obecnie jest wykładowcą akademickim w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzi badania naukowe z zakresu prawa cywilnego, arbitrażu handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Wyrazem zainteresowań naukowych są liczne publikacje naukowe, przykładowo wskazać można na niektóre z nich:

  • "Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym", Zakamycze 2003;
  • J. Górecki, M. Jagielska, J. Klatka, W. Klyta, L. Ogiegło, J. Pazdan, M. Pazdan, W. Popiołek, M. Szpunar, M.A. Zachariasiewicz, G. Żmij: "Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz ", pod red. M. Pazdan, Kraków, Zakamycze 2001;
  • "Umocowanie do zawarcia umowy o arbitraż", w: Zeszyty Prawnicze UKSW. Księga pamiątkowa Prof.T.Dybowskiego, Warszawa 2003;
  • "Kolizyjnoprawne aspekty mediacji",w: ADR. Arbitraż i Mediacja, Nr 2 (6), 2009;
  • "Forma rozporządzeń dotyczących nieruchomości w końcowej fazie dyskusji nad projektem ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym", Rejent, Nr 4 (216), 2009;
  • "Nazwisko mężatki w prawie prywatnym międzynarodowym Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003r., V CK 6/02", "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" T.7 pod red. Maksymiliana Pazdana, Katowice 2010, s.119-126, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2810;
  • "Pełnomocnictwo nieodwołalne w praktyce notarialnej" [w]:"Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego - ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi", Wydawnictwo KLUCZ-DRUK, 2007;
  • "W sprawie wykładni art. 4 konwencji rzymskiej z 1980r. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2009r. (C-133-08)", "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" T.6 pod red. Maksymilana Pazdana, Katowice 2010, s. 203-208, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2788;
  • "Rozporządzenie Rzym II - nowe wspólnotowe unormowanie właściwości prawa dla zobowiązań pozaumownych""Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" T.4 pod red. Maksymilana Pazdana, Katowice 2009, s. 13-35, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2710;
  • "Rozporządzenie Rzym I - nowa wspólnotowa kolizyjnoprawna regulacja zobowiązań umownych""Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego" T.5 pod red. Maksymilana Pazdana, Katowice 2009, s. 9-25, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2784;

Anita Strzebińczyk, prawnik-asystent adwokata, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2011 r. doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2008 r. odbyła praktykę zawodową w Sądzie Rejonowym w Katowicach. W latach 2009-2010 odbyła praktyki zawodowe w Sądzie Rejonowym i kancelarii prawniczej w Niemczech. Posługuje się biegle językiem niemieckim, również w zakresie terminologii prawniczej. Odbyła szkolenie językowe w Niemczech. Ukończyła też kurs prawniczego języka angielskiego. W roku akademickim 2011/2012 uczestniczka w Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP). Interesuje się prawem cywilnym, handlowym oraz prawem prywatnym międzynarodowym.